Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

הדפסה אטית

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. ודא שהמדפסת אינה עובדת במצב חיסכון ובמצב שקט.

 2. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרה תואמת לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הפחת את מספר העמודים להדפסה.

 2. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. הסר משימות מופסקות

 2. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 5.

הבעיה נפתרה.

שלב 5

 1. חבר את כבל המדפסת היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.

 2. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 6.

הבעיה נפתרה.

שלב 6

 1. בתפריט Quality (איכו) שבלוח הבקרה, הגדר את רזולוציית ההדפסה כ-4800CQ.

 2. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 7.

הבעיה נפתרה.

שלב 7

 1. ודא שהמדפסת אינה מתחממת יתר על המידה.

  הערות:

  • לאחר משימת הדפסה ארוכה - הנח למדפסת להתקרר.
  • בדוק את טמפרטורת הסביבה המומלצת למדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה בחירת מיקום עבור המדפסת.
 2. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 8.

הבעיה נפתרה.

שלב 8

 1. הוסף עוד זיכרון למדפסת.

 2. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה לאט?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top