Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

 1. קבע את הפרמטרים במדפסת:

  1. בלוח הבקרה נווט לתפריט הכולל את הגדרות היציאה.

  2. אתר את התפריט עבור הגדרות היציאה הטורית ולאחר מכן התאם את ההגדרות, אם יש בכך צורך.

  3. החל את השינויים

 2. במחשב שלך פתוח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.

 3. פתח את תכונות המדפסת ולאחר מכן בחר יציאת COM מהרשימה.

 4. הגדר את הפרמטרים של יציאת COM ב-Device Manager (מנהל ההתקן).

 5. הערות:

  • הדפסה טורית מאטה את מהירות ההדפסה.
  • ודא שכבל החיבור הטורי מחובר ליציאה הטורית במדפסת.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top