Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

 1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Security (אבטחה) > Disk Encryption (הצפנת דיסק) > Start Encryption (התחל הצפנה).

  הערה:  איפשור הצפנה כונן ימחק את התכנים בכונן הקשיח. במידת הצורך גבה נתונים חשובים במדפסת לפני תחילת ההצפנה.

 2. בצע את ההוראות שעל התצוגה.

  הערות:

  • אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. עלול להתרחש אובדן נתונים.
  • הצפנת כונן עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למשימות אחרות.
  • לאחר ההצפנה המדפסת תחזור למסך הבית.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top