Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Pripájanie káblov

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru a elektrického šoku sa vyhnete tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.

Výstraha – Riziko poranenia:  Počas prebiehajúcej tlače sa nedotýkajte kábla USB, žiadneho adaptéra bezdrôtovej siete ani tlačiarne v zobrazenej oblasti. Môže dôjsť k strate údajov alebo zlyhaniu.

ČasťPoužitie

1

Ethernetový port

Pripojte tlačiareň k sieti.

2

port USB

Pripojte klávesnicu alebo iný kompatibilný voliteľný prvok.

3

Port tlačiarne USB

Pripojte tlačiareň k počítaču.

4

Zásuvka napájania tlačiarne

Pripojte tlačiareň k správne uzemnenej elektrickej zásuvke.

Pomohol vám tento článok?
Top