Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

התקנת כרטיס אופציונלי

זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם.

 3. הוצא את הכרטיס האופציונלי מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

 4. דחף את הכרטיס בחוזקה למקומו.

  הערה:  כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.

 5. חבר מחדש את מכסה הגישה.

 6. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top