Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

הגדרת טפסים ומועדפים

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Apps (יישומים) > Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) > Configure (הגדרה).

 3. לחץ על Add (הוספה) ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

  הערות:

  • כדי לוודא שהגדרות המיקום של הסימנייה נכונות, הזן את כתובת IP של המחשב המארח שבו נמצאת הסימנייה.
  • ודא שלמדפסת יש זכויות גישה לתיקייה שבה ממוקמת הסימנייה.
 4. החל את השינויים

האם מאמר זה הועיל לך?
Top