Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

  החלפת הטפט

 1. במסך הבית, גע באפשרות Change Wallpaper (החלפת טפט).

 2. בחר תמונה שתהיה בשימוש.

 3. החל את השינויים.

  יצירת מצגת

  לפני שתתחיל הקפד לקבוע את הגדרות המצגת. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד המצורף לפתרון.

 1. חבר כונן הבזק ליציאת USB.

 2. במסך הבית גע באפשרות Slideshow (מצגת).

  הערה:  התמונות מוצגות בסדר אלפביתי.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top