Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

החלפת רפידת ההפרדה

  1. משוך את המגש החוצה.

  2. הסר את רפידת ההפרדה.

  3. הוצא את רפידת ההפרדה החדשה מאריזתה.

  4. הכנס את רפידת ההפרדה החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

  5. הכנס את המגש.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top