Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

החלפת גלגלת האיסוף

  החלפת גלגלת האיסוף במגש של 550 גיליונות

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. הסר את המגש.

 3. הסר את גלגלת האיסוף.

 4. הוצא את גלגלת האיסוף החדשה מאריזתה.

 5. הכנס את גלגלת האיסוף החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 6. הכנס את המגש.

 7. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

  החלפת גלגלת האיסוף במזין הרב תכליתי

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. פתח את המזין הרב תכליתי.

 3. הסר את גלגלת האיסוף.

 4. הוצא את גלגלת האיסוף החדשה מאריזתה.

 5. הכנס את גלגלת האיסוף החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 6. סגור את המזין הרב תכליתי.

 7. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top