Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

החלפת ה-fuser

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. פתח את דלתות A ו-D.

  זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

 3. הסר את ה-fuser.

 4. הוצא את ה-fuser החדש מאריזתו.

 5. הכנס את ה-fuser החדש.

 6. סגור את דלתות A ו-D.

 7. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

 8. אפס את מונה תחזוקת ה-fuser.

  לקבלת מידע נוסף ראה איפוס מונה התחזוקה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top