Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

החלפת ערכת ההדמיה

 1. פתח דלת B.

 2. הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

 3. הסר את ערכת ההדמיה.

 4. הסר את מכלי הטונר.

 5. הוצא את ערכת ההדמיה החדשה מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

  הערה:  ערכת ההדמיה כוללת את יחידת ההדמיה ויחידות פיתוח בצבעי ציאן, מגנטה וצהוב.

 6. הסר את יחידת ההדמיה בצבע שחור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור המבריק מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

  הערה:  יחידת ההדמיה בצבע שחור כוללת את יחידת הפיתוח בצבע שחור ואת יחידת הפוטוקונדקטור.

 7. הכנס את יחידת ההדמיה בצבע שחור לתוך ערכת ההדמיה החדשה.

 8. הכנס את מכלי הטונר.

 9. הכנס את ערכת ההדמיה החדשה.

 10. הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

 11. סגור דלת B.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top