Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

החלפת יחידת ההדמיה

 1. פתח דלת B.

 2. הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

 3. הסר את ערכת ההדמיה.

 4. הסר את מחסנית הטונר השחורה.

 5. הסר את יחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור המבריק מתחת לערכת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 6. הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מאריזתה.

 7. הכנס את יחידת ההדמיה החדשה.

 8. הכנס את מחסנית הטונר השחורה.

 9. הכנס את ערכת ההדמיה.

 10. הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

 11. סגור דלת B.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top