Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

חיסכון בחומרים מתכלים

  • הדפס על שני צדי הנייר.
  • הערה:  הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.

  • הדפס מספר עמודים על גיליון נייר אחד.
  • השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
  • הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top