Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

טעינה במזין הרב-תכליתי

 1. פתח את המזין הרב תכליתי.

 2. כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

 3. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

 4. הזו נייר במדפסת.

  • טען נייר וכרטיסים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והקצה העליון נכנס ראשון למדפסת.
  • טען מעטפות כאשר צד הדש פונה כלפי מעלה וכנגד הצד השמאלי של מכוון הנייר. טען מעטפות בתקן אירופאי כאשר הדש נכנס ראשון למדפסת.
  • אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם.

 5. בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה, הגדר את הגודל והסוג של הנייר בהתאם לנייר הטעון במגש.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top