Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

התקנת מגשים אופציונליים

  זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  משקל המדפסת גדול מ-18   ק"ג ודרושים שני אנשים או יותר להרמת המדפסת בבטחה.

  הערה:  אם מגשים אופציונליים מותקנים כבר, שחרר את נעילתם למדפסת לפני הרמת המדפסת. אל תנסה להרים את המדפסת והמגשים בו-זמנית.

 4. ישר את המדפסת בקו אחד עם המגש האופציונלי ואז הנמך את המדפסת עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 5. חבר את הכבל החשמלי למדפסת ואז לשקע החשמלי.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

 6. הפעל את המדפסת.

במקרה הצורך, הוסף את המגש ידנית במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

התקן את המדפסת ואת אפשרויות החומרה בסדר הבא:

 • מגש אופציונלי של 550 גיליונות
 • מדפסת
האם מאמר זה הועיל לך?
Top