Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark עושה מאמצים מתמשכים למזער את כמויות האריזה. כמות מופחתת של חומרי אריזה מסייעת לוודא שהמדפסות של Lexmark יובלו ביעילות וברגישות לסביבה, וכן שיהיו פחות אריזות להשליך. תחומי התייעלות אלה מובילים להפחתת הפליטות של גזי חממה ולחיסכון באנרגיה ובמשאבים טבעיים. בארצות או אזורים מסוימים Lexmark אף מציעה מיחזור של רכיבי האריזה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle, ואז בחר אך ארצך או אזורך. פרטים על תוכניות מיחזור האריזות הזמינות נכללים במידע על מיחזור המוצר.

הקרטונים של Lexmark ניתנים למיחזור ב-100% במקומות שבהם קיימים מתקני מיחזור המאפשרים קימוט. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

חומר הריפוד שבאריזות של Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים למיחזור גומאוויר. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

כשאתה מחזיר מחסנית אל Lexmark, תוכל לעשות שימוש חוזר בקופסה שבתוכה הגיעה המחסנית. Lexmark ממחזרת את הקופסה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top