Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

חיתוך טקסט או תמונות.

פעולהכןלא

שלב 1

 1. העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.

האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.

האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק, אל תיגע To avoid damage, do not touch the underside of the imaging unit or imaging kit.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.

האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top