Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

דפים ריקים או לבנים

הערה:  לפני שתפתור את הבעיה, הדפס את דפי דגימת האיכות כדי לגלות איזה צבע חסר. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Basic Print Quality Pages (דפי איכות הדפסה בסיסיים).

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

 2. הדפס מסמך.

האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. החזר את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה למקומן.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

 2. הדפס מסמך.

האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top