Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

סריקה לכונן הבזק

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. הכנס את כונן ההבזק ליציאת USB הנמצאת בחזית המדפסת.

  הערה:  מופיע מסך הבית של כונן ה- USB.

 4. בחר את תיקיית היעד ולאחר מכן גע ב- Scan to USB drive (סרוק לכונן USB).

  הערה:  המדפסת חוזרת למסך הבית אחרי 30 שניות של חוסר פעילות.

 5. התאם את הגדרת הסריקה ולאחר מכן גע- ב-Scan It (סרוק זאת).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top