Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Instaliranje opcione kartice

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 3. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite poklopac konektora sa zadnje strane štampača.

 4. Ako štampač ima poklopac filtera, uklonite poklopac.

 5. Uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

 6. Uklonite štitnik table kontrolera.

 7. Otpakujte opcionu karticu.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.

 8. Gurnite karticu čvrsto na mesto.

  Napomena:  Čitava dužina priključka na kartici mora da dodiruje tablu kontrolera i da bude poravnata sa njom.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Neispravna instalacija kartice može da uzrokuje oštećenje kartice i table kontrolera.

 9. Ponovo postavite štitnik, pa ponovo postavite pristupni poklopac.

 10. Ponovo postavite poklopac konektora.

 11. Ako ste uklonili poklopac filtera, ponovo postavite poklopac.

 12. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top