Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

更换碳粉盒

  1. 打开盖门 A。

  2. 移除碳粉盒。

  3. 拆开新碳粉盒的包装。

  4. 摇晃三次碳粉盒。

  5. 插入新的碳粉盒。

  6. 移除废碳粉瓶。

  7. 使用打印头刷片,清洁打印头镜片。

  8. 将刷片插回原位。

  9. 插入废碳粉瓶,然后关闭盖门。

本文章有帮助吗?
Top