Skip to Content Information Center
Lexmark B2650

Lexmark B2650

חיבור המדפסת לרשת Wi‑Fi

  באמצעות לוח הבקרה

 1. בלוח הבקרה, נווט אל:

   > Settings (הגדרות) >  > Network/Ports (רשת/יציאות) >  > Wireless (רשת אלחוטית) > 

 2. בחר Setup On Printer Panel (הגדרה בלוח המדפסת) ואז פעל בהתאם להוראות שבצג.

 3. הערה:  עבור דגמי מדפסות המוכנים לרשת Wi‑Fi, תופיע הנחיה להגדרת רשת Wi‑Fi במהלך ההגדרה הראשונית.

  שימוש ב-Lexmark Mobile Assistant

 1. בתלות בהתקן הנייד שלך, הורד את אפליקציית Lexmark Mobile Assistant מחנות Google Play™ או מהחנות המקוונת App Store.

 2. בלוח הבקרה, נווט אל:

   > Settings (הגדרות) >  > Network/Ports (רשתות/יציאות) >  > Wireless (תקשורת אלחוטית) >  > Setup Using Mobile App (הגדרה באמצעות אפליקציה להתקנים ניידים) >  > Continue for Printer ID (המשך למזהה מדפסת) > 

 3. הפעל את האפליקציה דרך ההתקן הנייד ואשר את תנאי השימוש.

 4. תן הרשאות.

 5. הקש על Start Wi-Fi Setup (הפעלת הגדרת תקשורת אלחוטית) ואז בחר את המדפסת.

 6. בחר רשת Wi-Fi והזן את הרשאותיך.

 7. הקש על Finish Wi-Fi Setup (סיום הגדרת תקשורת אלחוטית).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top