Skip to Content Information Center
Lexmark MS521

Lexmark MS521

החלפת מחסנית הטונר

  1. פתח את דלת A.

  2. הסר את מחסנית הטונר המשומשת.

  3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מהאריזה ונער אותה שלוש פעמים כדי לפזר את הטונר.

  4. הכנס את מחסנית הטונר החדשה.

    הערה:  היעזר בחצים שבתוך המדפסת להנחיה.

  5. סגור דלת A.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top