Skip to Content Information Center
Lexmark MS521

Lexmark MS521

איכות הדפסה ירודה

חפש את התמונה שדומה לבעיה באיכות ההדפסה שבה נתקלת, ולאחר מכן לחץ על הקישור שתחתיה כדי לקרוא את שלבי פתרון הבעיה.

דפים ריקים או לבנים

הדפסה כהה

קווים דקים אינם מודפסים כהלכה

נייר מתקפל או מתקמט

רקע אפור

פסים אופקיים בגוון בהיר

שוליים שגויים

הדפסה בהירה

כתמים ונקודות על ההדפסות

סלסול נייר

הדפסה מעוותת או מוטה הצידה

פגמים חוזרים

דפים שחורים

חיתוך טקסט או תמונות.

טונר נמחק בקלות

פסים אנכיים בגוון כהה

קווים או פסים כהים אנכיים

פסים כהים אנכיים ותמונות לא שלמות

פסים אנכיים בגוון בהיר

קווים לבנים אנכיים

האם מאמר זה הועיל לך?
Top