Skip to Content Information Center
Lexmark B2650

Lexmark B2650

הדפסה כהה

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר מקורית ונתמכת של Lexmark.

  הערה:  אם הגופן אינו נתמך, התקן גופן נתמך.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה כהה?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת.

 2. הפחת את כהות הטונר. בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Quality (איכות)

 3. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה כהה?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרה תואמת לנייר שנטען.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה כהה?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

בדוק אם יש לנייר מרקם ארוג או גימור מחוספס.

האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם ארוג או על נייר מחוספס?

עבור לשלב 5.

עבור אל שלב 6.

שלב 5

 1. החלף את הנייר הארוג בנייר רגיל.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה כהה?

עבור לשלב 6.

הבעיה נפתרה.

שלב 6

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה:  נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה כהה?

עבור לשלב 7.

הבעיה נפתרה.

שלב 7

 1. הסר את יחידת ההדמיה ואז הכנס אותה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה כהה?

עבור לשלב 8.

הבעיה נפתרה.

שלב 8

 1. החלף את יחידת ההדמיה.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה כהה?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top