Skip to Content Information Center
Lexmark B2650

Lexmark B2650

פגמים חוזרים

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

באמצעות דפי בדיקת איכות ההדפסה, בדוק אם המרחק בין הפגמים החוזרים הוא אחד מהבאים:

  • 97  מ"מ (3.82  אינץ')
  • 47  מ"מ (1.85  אינץ')
  • 38  מ"מ (1.5  אינץ')

האם המרחק בין הפגמים החוזרים תואם לאחת מהמדידות?

עבור לשלב 2.

רשום את המרחק ולאחר מכן התקשר אל תמיכת לקוחות.

שלב 2

  1. החלף את יחידת ההדמיה.

  2. הדפס את המסמך.

האם הפגמים החוזרים מופיעים?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top