Skip to Content Information Center
Lexmark B2650

Lexmark B2650

סלסול נייר

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר נתמכת מבית Lexmark.

  הערה:  אם המחסנית אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.

 2. הדפס את המסמך.

אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. כוונן את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

 2. הדפס את המסמך.

אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל וסוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. הדפס את המסמך.

אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. הוצא את הנייר מהמגש ואז הפוך את הנייר.

 2. הדפס את המסמך.

אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 5.

הבעיה נפתרה.

שלב 5

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה:  נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו.

 2. הדפס את המסמך.

אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 6.

הבעיה נפתרה.

שלב 6

 1. בדוק אם יש תמיכה בנייר שנטען.

  הערה:  אם הנייר אינו נתמך, טען נייר נתמך.

 2. הדפס את המסמך.

אם הנייר מסולסל?

Contact (יצירת קשר) תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top