Skip to Content Information Center
Lexmark B2650

Lexmark B2650

פסים אופקיים בגוון בהיר

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

  1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר נתמכת מבית Lexmark.

    הערה:  אם המחסנית אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.

  2. הדפס את המסמך.

האם מופיעים פסים אופקיים בהירים על ההדפסות?

Contact (יצירת קשר) תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top