Skip to Content Information Center
Lexmark B2650

Lexmark B2650

פסים אנכיים בגוון כהה

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר נתמכת מבית Lexmark.

  הערה:  אם מחסנית הטונר אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.

 2. הדפס את המסמך.

האם מופיעים פסים אנכיים כהים על ההדפסות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. הסר את מכל הטונר, ולאחר מכן את יחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הכנס את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את מכל הטונר.

 3. הדפס את המסמך.

האם מופיעים פסים אנכיים כהים על ההדפסות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר את יחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הוצא את כל חומרי האריזה שתקועים שביחידת ההדמיה.

  הערה:  הקפד להוציא את כל המכשולים שבין גלגלת הטעינה ותוף הפוטוקונדקטור.

 3. הכנס את יחידת ההדמיה.

 4. הדפס את המסמך.

האם מופיעים פסים אנכיים כהים על ההדפסות?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. בדוק אם חודר אור בהיר לצדה הימני של המדפסת, ובמידת הצורך הזז את המדפסת למקום אחר.

 2. הדפס את המסמך.

האם מופיעים פסים אנכיים כהים על ההדפסות?

Contact (יצירת קשר) תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top