Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

调整传真浓度

  1. 将原始文档放入 ADF 进纸匣中,或放在扫描仪玻璃上。

  2. 从控制面板,导览至:

     > 传真 >  >  输入需要的信息 > 

  3. 调整浓度设置。

  4. 发送传真作业。

本文章有帮助吗?
Top