Skip to Content Information Center
Lexmark MX522

Spotrebný materiál, ktorého výrobcom nie je spoločnosť Lexmark

Tlačiareň zistila, že je v nej vložený spotrebný materiál alebo súčasť, ktorých výrobcom nie je spoločnosť Lexmark.

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčasťami a spotrebným materiálom značky Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí.

Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán sa môžu správať nepredvídateľne. Používaním tlačových súčastí po určenej životnosti sa môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo priradené súčasti.

Výstraha – Riziko poranenia:  Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže mať vplyv na záručné krytie. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán.

Ak chcete prijať všetky tieto riziká a pokračovať v používaní neoriginálneho spotrebného materiálu alebo súčastí tlačiarne, na ovládacom paneli naraz stlačte a 15 sekúnd podržte tlačidlá X#.

Ak tieto riziká nechcete prijať, vyberte spotrebný materiál alebo súčasti tretích strán a vložte originálny spotrebný materiál alebo súčasť od spoločnosti Lexmark. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark.

Ak tlačiareň po súčasnom stlačení tlačidiel X# a ich podržaní na 15 sekúnd nezačne tlačiť, vynulujte počítadlo používania spotrebného materiálu.

  1. Na ovládacom paneli prejdite na:

    Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka Konfigurácia > Počítadlá používania spotrebného materiálu

  2. Vyberte súčasti alebo spotrebný materiál, ktorý chcete vynulovať, a vyberte položku Spustiť.

  3. Prečítajte si správu s upozornením a vyberte položku Pokračovať.

  4. Ak chcete správu vymazať naraz stlačte a na 15 sekúnd podržte tlačidlá X#.

  5. Poznámka:  Ak sa vám nepodarí vynulovať počítadlá používania spotrebného materiálu, vráťte príslušnú položku na predajné miesto.

Pomohol vám tento článok?
Top