Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Konfigurácia dôverných úloh

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  V prípade niektorých modelov tlačiarní získate prístup k nastaveniu z nástroja Embedded Web Server.

 2. Nakonfigurujte nastavenia.

  PoložkaFunkcia

  Max. počet neplatných kódov PIN

  Nastavenie počtu zadaní neplatných kódov PIN.

  Poznámka:  Po dosiahnutí limitu sa odstránia tlačové úlohy pre dané meno používateľa.

  Koniec platnosti dôvernej úlohy

  Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače.

  Poznámka:  Dôverné pozastavené úlohy budú uložené v tlačiarni, pokiaľ nie sú uvoľnené alebo odstránené manuálne.

  Koniec platnosti opakovaných úloh

  Nastavenie doby uplynutia platnosti opakovanej tlačovej úlohy.

  Poznámka:  Opakované pozastavené úlohy budú uložené v pamäti tlačiarne na účely opätovnej tlače.

  Koniec platnosti overenia úlohy

  Nastavenie doby uplynutia platnosti, počas ktorej tlačiareň tlačí kópiu pred vytlačením zostávajúcich kópií.

  Poznámka:  Pri overení úloh sa vytlačí jedna kópia na kontrolu pred vytlačením ostatných kópií.

  Koniec platnosti rezervovanej úlohy

  Nastavenie času uplynutia platnosti, po ktorý tlačiareň uchováva tlačové úlohy.

  Poznámka:  Rezervované zadržané úlohy sa po tlači automaticky vymažú.

  Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy

  Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.

Pomohol vám tento článok?
Top