Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Pripájanie káblov

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru a elektrického šoku sa vyhnete tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

Výstraha – Riziko poranenia:  Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, nedotýkajte sa počas prebiehajúcej tlače kábla USB, žiadneho adaptéra bezdrôtovej siete ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

ČasťFunkcia

* Tento port je k dispozícii len vo vybraných modeloch tlačiarní.

1

Zásuvka napájania

Pripojte tlačiareň do elektrickej zásuvky.

2

Ethernetový port

Pripojte tlačiareň k sieti Ethernet.

3

Port LINE

Pripojte tlačiareň k aktívnej telefónnej linke prostredníctvom štandardnej sieťovej zásuvky (RJ‑11), filtra DSL, adaptéra VoIP alebo akéhokoľvek iného adaptéra, ktorý vám umožní prístup k telefónnej linke na odosielanie a prijímanie faxov.

4

port USB*

Pripojte klávesnicu alebo iný kompatibilný voliteľný prvok.

5

Port tlačiarne USB

Pripojenie tlačiarne k počítaču.

Pomohol vám tento článok?
Top