Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Inštalácia portu interných riešení

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarni pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

 1. Vypnite tlačiareň.

 2. Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.

 3. Rozbaľte súpravu portu interných riešení (ISP).

  Poznámka:  Odpojte predinštalovaný pripojovací kábel zo zariadenia ISP.

  1

  ISP

  2

  Montážny držiak

  3

  Skrutky

  4

  Kryt

  5

  Pripojovací kábel

 4. Namontujte kábel ISP do krytu.

 5. Upevnite zariadenie ISP na mieste a pripojte predĺžený kábel zariadenia ISP.

 6. Otvorte a potom odstráňte prístupový kryt riadiacej jednotky.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek elektronickej súčasti alebo konektora riadiacej jednotky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

 7. Pripojte súpravu zariadenia ISP k tlačiarni.

  Ak je nainštalovaný pevný disk, pred inštaláciou zariadenia ISP ho odstráňte.

  1. Odpojte pripojovací kábel pevného disku od riadiacej jednotky.

  2. Pripojte predĺžený kábel ISP ku konektoru zariadenia ISP.

  3. Nasaďte pevný disk.

 8. Zatvorte prístupový kryt tlačiarne.

 9. Napájací kábel pripojte k tlačiarni a potom do elektrickej zásuvky.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

 10. Zapnite tlačiareň.

Pomohol vám tento článok?
Top