Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Inštalácia pevného disku tlačiarne

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarni pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

 1. Vypnite tlačiareň.

 2. Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.

 3. Otvorte prístupový kryt riadiacej dosky.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Elektronické súčasti riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

 4. Rozbaľte pevný disk.

 5. Pripojte pevný disk k riadiacej doske.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa stredu pevného disku, ani naň netlačte.

 6. Pripojte kábel rozhrania pevného disku k riadiacej doske.

 7. Zatvorte prístupový kryt.

 8. Napájací kábel pripojte k tlačiarni a potom do elektrickej zásuvky.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

 9. Zapnite tlačiareň.

Pomohol vám tento článok?
Top