Skip to Content Information Center
Lexmark MB2546

Zaseknutie papiera v dvierkach A

 1. Vyberte zásobník.

 2. Otvorte dvierka A.

 3. Vyberte tonerovú kazetu.

 4. Vyberte tlačovú jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 5. Vyberte zaseknutý papier.

  POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

  Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

 6. Vložte tlačovú jednotku.

  Poznámka:  Orientujte sa podľa šípok v tlačiarni.

 7. Vložte tonerovú kazetu.

  Poznámka:  Orientujte sa podľa šípok v tlačiarni.

 8. Zatvorte dvierka A.

 9. Vložte zásobník.

Pomohol vám tento článok?
Top