Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Inštalácia 2100-hárkového zásobníka

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarni pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:  Inštalácia jedného alebo viacerých voliteľných prvkov k tlačiarni alebo multifunkčnej tlačiarni môže vyžadovať základňu na kolieskach, nábytok alebo iné pomôcky, ktoré zabránia nestabilite a následným možným zraneniam. Viac informácií o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Vypnite tlačiareň.

 2. Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.

 3. Vybaľte zásobník a odstráňte všetok obalový materiál.

  Poznámka:  Ak sú už nainštalované voliteľné zásobníky, pred zdvihnutím tlačiarne ich vyberte. Nepokúšajte sa zdvihnúť tlačiareň a zásobníky naraz.

 4. Nasaďte zásobník na základňu na kolieskach.

  Poznámka:  Kolieska na základni musia byť zablokované.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak je hmotnosť zásobníka väčšia ako 18  kg (40  libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

 5. Zarovnajte tlačiareň so zásobníkom a položte tlačiareň tak, aby s kliknutím zapadla na miesto.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 18  kg (40  libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

 6. Napájací kábel pripojte k tlačiarni a potom do elektrickej zásuvky.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

 7. Zapnite tlačiareň.

Pridajte zásobník do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridávanie dostupných voliteľných prvkov v ovládači tlačiarne.

Pomohol vám tento článok?
Top