Skip to Content Information Center
Lexmark MS823

Lexmark MS823

שוליים שגויים

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

  1. כוונן את מובילי הנייר בהתאם למיקום הנייר שנטען.

  2. הדפס את המסמך.

האם השוליים תקינים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

  1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

    הערות:

    • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.
    • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת.
  2. הדפס את המסמך.

האם השוליים תקינים?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top