Skip to Content Information Center
Lexmark MS826

Инсталиране на вътрешен порт за решения

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

 1. Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.

 2. С помощта на права отвертка отворете капака за достъп до контролерната платка.

  Предупреждение – потенциални щети:  Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.

 3. Разопаковайте комплекта вътрешни портове за решения (ISP).

  1

  ISP

  2

  Монтажна скоба

  3

  Винт с крилчата глава

 4. Ако е необходимо, отстранете твърдия диск на принтера.

 5. Поставете скобата в устройството, докато щракне на място.

 6. Прикрепяне на ISP към скобата.

 7. Ако е необходимо, прикачете твърдия диск към ISP.

  1. Извадете скобата на твърдия диск.

  2. Свържете твърдия диск с ISP.

   Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте или натискайте твърдия диск в центъра.

 8. Затворете капака за достъп.

 9. Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top