Skip to Content Information Center
Lexmark MX721

Lexmark MX721

הגדרת פקס באמצעות קו טלפון רגיל

זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

הגדרה 1: המדפסת מחוברת לקו פקס ייעודי

  1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

  2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

הערות:

  • ניתן להגדיר את המדפסת לקבלת הפקסים אוטומטית (מענה אוטומטי מופעל) או ידנית (מענה אוטומטי מכובה).
  • אם ברצונך לקבל פקסים אוטומטית, הגדר מענה של המדפסת לאחר מספר נבחר של צלצולים.

הגדרה 2: המדפסת חולקת את הקו עם משיבון

הערה:  אם אתה רשום לשירות צלצול מובחן, ודא שאתה מגדיר את דפוס הצלצול הנכון עבור המדפסת. אם לא תעשה זאת, המדפסת לא תקבל את הפקסים גם אם הגדרת אותה לקבלת פקסים אוטומטית.

מחוברת לשקעי טלפון נפרדים בקיר

  1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

  2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

הערות:

  • אם יש לך רק מספר טלפון אחד בקו, הגדר את המדפסת לקבלת הודעות פקס באופן אוטומטי.
  • הגדר את המדפסת לענות לשיחות שני צלצולים אחרי המשיבון. לדוגמה, אם תגדיר את המשיבון למענה לשיחות לאחר ארבעה צלצולים, הגדר את המדפסת למענה לשיחות לאחר שישה צלצולים.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top