Skip to Content Information Center
Lexmark MX721

Lexmark MX721

אין מספיק זיכרון

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

התאם את הגדרות הסריקה

    הערה:  ייתכן שתכונה זו אינה זמינה, בהתאם להגדרת היישום.

  1. במסך הבית, גע באפשרויות Scan Center (מרכז הסריקה) > Scan Settings (הגדרות סריקה).

    הערה:  ייתכן שהסמל והשם שונו. לקבלת מידע נוסף פנה למנהל המערכת.

  2. הקטן את רזולוציית הסריקה או כבה סריקה בצבע.

  3. גע באפשרות Scan (סריקה).

פנה למנהל המערכת

דרושים לך כונן קשיח של מדפסת וזיכרון מספיק במדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top