Skip to Content Information Center
Lexmark MX721

Lexmark MX721

לא ניתן לסרוק תעודות כהלכה

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

השאר רווח של כ-30 מ"מ (כ-1 אינץ') בין התעודות בעת הנחתן על משטח הזכוכית של הסורק
נקה את משטח הזכוכית של הסורק

לקבלת מידע נוסף ראה ניקוי הסורק.

פנה למנהל המערכת

על הזמן הקצוב של מסך המדפסת להיות 300 שניות לפחות.

הערה:  אינך יכול לבצע משימות סריקה עתידיות לפני שמירת כל הפלט הסרוק בתיקיית הרשת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top