Skip to Content Information Center
Lexmark MX721

Lexmark MX721

לא ניתן לשגר פקס

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שמצב הפקס של המדפסת מוגדר כאנלוגי
  1. במסך הבית גע באפשרות Settings (הגדרות) > Fax (פקס).

  2. בתפריט מצב הפקס בחר באפשרות Analog (אנלוגי).

פנה למנהל המערכת

ייתכן שיש בעיות בקו הטלפון.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top