Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Inštalácia portu interných riešení

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarni pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

 1. Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.

 2. Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otvorte prístupový kryt riadiacej jednotky.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

 3. Rozbaľte súpravu portu interných riešení (ISP).

  1

  ISP

  2

  Montážny držiak

  3

  Skrutky

 4. V prípade potreby odstráňte pevný disk tlačiarne.

 5. Vložte držiak do dosky tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

 6. Pripojte zariadenie ISP k držiaku.

 7. V prípade potreby pripojte zariadenie ISP k pevnému disku.

  1. Odstráňte držiak pevného disku.

  2. Pripojte pevný disk k zariadeniu ISP.

   Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa stredu pevného disku, ani naň netlačte.

 8. Zatvorte prístupový kryt tlačiarne.

 9. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Pomohol vám tento článok?
Top