Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Zaseknutie papiera v dvierkach A

 1. Otvorte dvierka A.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

 2. Vyberte tonerovú kazetu.

 3. Vyberte tlačovú jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 4. Vytiahnite jednotku obojstrannej tlače.

 5. Vyberte zaseknutý papier.

  Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

 6. Vložte jednotku obojstrannej tlače.

 7. Vložte tlačovú jednotku.

 8. Vložte tonerovú kazetu.

 9. Zatvorte dvierka.

Pomohol vám tento článok?
Top