Skip to Content Information Center
Lexmark XM5370

Lexmark XM5370

החלפת גלגלת האיסוף

  1. הסר את המגש.

    אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

  2. הסר את גלגלת האיסוף המשומשת.

  3. הוצא את גלגלת האיסוף החדשה מאריזתה.

  4. התקן את גלגלת האיסוף החדשה.

  5. הכנס את המגש.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top