Skip to Content Information Center
Lexmark XM5370

Lexmark XM5370

החלפת גלגלת האיסוף של מזין המסמכים האוטומטי

 1. כבה את המדפסת.

 2. פתח את דלת D.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

 3. הסר את מכסה גלגלת האיסוף של מזין המסמכים האוטומטי.

 4. הסר את גלגלת האיסוף המשומשת של מזין המסמכים האוטומטי.

 5. הוצא את גלגלת האיסוף החדשה של מזין המסמכים האוטומטי מאריזתה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק וביצועים ירודים של המדפסת, טפל בחלק זה בידיים נקיות.

 6. הכנס את גלגלת האיסוף החדשה של מזין המסמכים האוטומטי עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 7. חבר את מכסה גלגלת האיסוף של מזין המסמכים האוטומטי, עד שייכנס למקומו בנקישה.

 8. סגור את הדלת.

 9. הדלק את המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top