Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Преместване на принтера в друго местоположение

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Ако принтерът тежи повече от 20  кг (44  фунта), тогава за безопасното му пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Следвайте указанията по-долу при преместване на принтера, за да избегнете нараняване или повреда на принтера:

 • Уверете се, че всички врати и тави са затворени.
 • Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.
 • Разкачете всички кабели от принтера.
 • Ако принтерът има отделни допълнителни тави, стоящи на пода, или допълнителни изходни компоненти, свързани към него, тогава ги разкачете, преди да преместите принтера.
 • Ако принтерът има основа на колелца, тогава внимателно го изтърколете на новото място. Бъдете внимателни при преминаване през прагове и прекъсвания в подовата настилка.
 • Ако принтерът няма основа за колелца, но е конфигуриран с допълнителни тави или допълнителни изходни компоненти, тогава премахнете допълнителните изходни компоненти и повдигнете принтера от тавите. Не се опитвайте да вдигнете принтера и някои от допълнителните компоненти едновременно.
 • Винаги използвайте дръжките на принтера, за да го вдигнете.
 • Ако за преместване на принтера се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на принтера.
 • Ако за преместване на допълнителния хардуер се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на допълнителните компоненти.
 • Дръжте принтера в изправено положение.
 • Избягвайте силни удари при движение.
 • Уверете се, че пръстите ви не са под принтера, когато го поставяте.
 • Уверете се, че около принтера има достатъчно свободно пространство.

Забележка:  Щети по принтера, които са причинени от неправилно преместване, не се покриват от гаранцията на принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top