Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

הגדרת מרכז הסריקה

  1. במסך הבית, גע באפשרות Scan Center (מרכז הסריקה).

  2. בחר וצור יעד, ולאחר מכן קבע את הגדרות התצורה.

    הערות:

    • בעת יצירת יעד רשת, הקפד לתקף ולכוונן את ההגדרות עד שלא יתרחשו שגיאות יותר.
    • רק יעדים שנוצרו מתוך שרת האינטרנט המוטמע נשמרים. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד המצורף לפתרון.
  3. החל את השינויים.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top