Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

חסימת נייר בתא דואר בן 4 תאים

  חסימת נייר בדלת N

 1. פתח את דלת N.

 2. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 3. סגור את הדלת.

  חסימת נייר בסל תא הדואר

  הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top